ul. ks. Piotra Skargi 10, Grójec
 Ratownictwo Medyczne - 999
Szpitalny Oddział Ratunkowy - Rejestracja - 48 664 92 00
 Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna - 48 664 93 60
 Centrala - 48 664 91 00

 

PROJEKT 
Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2
na terenie Województwa Mazowieckiego"
realizowany przez Województwo Mazowieckie
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VI "Jakość życia", Działanie 6.1 "Infrastruktura Ochrony Zdrowia"
Wartość projektu to 480 mln zł.

Całkowita wartość Projektu opiewa na kwotę 480 mln zł,
w  tym 414,9 mln zł to środki UE, 
blisko
15,2 mln zł - środki z Budżetu Państwa,
a przeszło 49,9 mln zł - wkład własny
Województwa Mazowieckiego.

 

Liderem Projektu jest Województwo Mazowieckie. Projekt realizowany jest wspólnie z Partnerami Projektu, którymi są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego, Państwowy Zakład Higieny - Instytut Zdrowia Publicznego oraz 5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego. Razem 71 podmiotów prowadzących działalność w 75 lokalizacjach.

Jednym z Partnerów Projektu jest Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o. o.

Projekt pozwoli na wyposażenie m.in. w niezbędny sprzęt podmioty, na które Wojewoda Mazowiecki nakłada obowiązek podwyższonej gotowości. Dzięki temu właściwą opieką medyczną objęci będą wszyscy pacjenci z objawami koronawirusa oraz odizolowane zostaną osoby wymagające hospitalizacji z innych względów

Projekt obejmuje wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), środkami ochrony jednorazowej, tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie województwa mazowieckiego. W szczególności:

• zakup lub wynajem aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia tej aparatury);

• zakup odczynników oraz materiałów medycznych;

• zakup urządzeń do dezynfekcji;

• zakup środków do dezynfekcji;

• zakup środków ochrony indywidualnej;

• zakup leków, szczepionek, testów;

• stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką m.in. zakup, wynajem, niezbędne roboty budowlane;

• inne niezbędne wydatki, które pojawią się wraz z potencjalnym rozwojem epidemii.

Decyzja o ostatecznym zakresie i miejscu realizacji projektu, w tym o lokalizacji zakupionego sprzętu, jest podejmowana w oparciu o aktualne potrzeby w ścisłej koordynacji z wojewodą mazowieckim. Projekt zakłada możliwość elastycznego przenoszenia zakupionego sprzętu pomiędzy partnerami projektu, tak aby zapewnić jego optymalne wykorzystanie – dlatego też aparatura medyczna jest partnerom projektu wyłącznie użyczana, natomiast pozostały asortyment (środki podlegające zużyciu) jest przekazywany partnerom na własność w drodze darowizny.