ul. ks. Piotra Skargi 10, Grójec
 Ratownictwo Medyczne - 999
Poradnie Specjalistyczne - Rejestracja - 48 664 93 52
i 48 664 93 53

Szpitalny Oddział Ratunkowy - rejestracja - 48 664 92 00
 Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna - 48 664 93 60
 Centrala - 48 664 91 00
Dział Obsługi Klienta PCMG: dok@pcmg.pl

 

PROJEKT 
Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2
na terenie Województwa Mazowieckiego"
realizowany przez Województwo Mazowieckie
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VI "Jakość życia", Działanie 6.1 "Infrastruktura Ochrony Zdrowia"
Wartość Projektu to 578 172 121,00 zł.

Całkowita wartość Projektu opiewa na kwotę 578 172 121,00 zł,
w  tym 493 442 397,00 zł to środki UE, 
34 144 342,00 zł - środki z Budżetu Państwa,
50 585 382,00 zł - wkład własny
Województwa Mazowieckiego.

 

Liderem Projektu jest Województwo Mazowieckie. Projekt realizowany jest wspólnie z Partnerami Projektu, którymi są podmioty lecznicze zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny - Państwowy Instytut Badawczy oraz 5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego. Razem 70 podmiotów prowadzących działalność w 75 lokalizacjach.

Okres realizacji: 28.02.2020r. - 31.12.2023r.

Jednym z Partnerów Projektu jest Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o. o.

Projekt pozwoli na wyposażenie m.in. w niezbędny sprzęt podmioty, na które Wojewoda Mazowiecki nakłada obowiązek podwyższonej gotowości. Dzięki temu właściwą opieką medyczną objęci będą wszyscy pacjenci z objawami koronawirusa oraz odizolowane zostaną osoby wymagające hospitalizacji z innych względów

Projekt obejmuje wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), środkami ochrony jednorazowej, tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie województwa mazowieckiego. W szczególności:

• zakup lub wynajem aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia tej aparatury);

• zakup odczynników oraz materiałów medycznych;

• zakup urządzeń do dezynfekcji;

• zakup środków do dezynfekcji;

• zakup środków ochrony indywidualnej;

• zakup leków, szczepionek, testów;

• stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką m.in. zakup, wynajem, niezbędne roboty budowlane;

• inne niezbędne wydatki, które pojawią się wraz z potencjalnym rozwojem epidemii.

Decyzja o ostatecznym zakresie i miejscu realizacji projektu, w tym o lokalizacji zakupionego sprzętu, jest podejmowana w oparciu o aktualne potrzeby w ścisłej koordynacji z wojewodą mazowieckim. Projekt zakłada możliwość elastycznego przenoszenia zakupionego sprzętu pomiędzy partnerami projektu, tak aby zapewnić jego optymalne wykorzystanie – dlatego też aparatura medyczna jest partnerom projektu wyłącznie użyczana, natomiast pozostały asortyment (środki podlegające zużyciu) jest przekazywany partnerom na własność w drodze darowizny.

 

W POWIATOWYM CENTRUM MEDYCZNYM W GRÓJCU W RAMACH POWYŻSZEGO PROJEKTU
DOKONANO NASTĘPUJĄCYCH INWESTYCJI ORAZ POZYSKANO NASTĘPUJĄCY SPRZĘT

 

Tomograf Komputerowy (wraz z adaptacją pomieszczeń)


 

  

 

 REZONANS MAGNETYCZNY (wraz z adaptacja pomieszczeń)

  

 

WINDA

  

  

 

AMBULANS TYPU C

 

DEZYNFEKATORY PLAZMOWE AMBULANSOWE

 

 CYFROWY APARAT RTG

 

  

  

 

AUTOMATYCZNE URZĄDZENIA DO KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ W TRAKCIE RESUSCYTACJI

 

 

TOR WIZYJNY Z WIDEOBRONCHOSKOPAMI DO DIAGNOSTYKI ENDOSKOPOWEJ PŁUC

    

 

DEFIBRYLATORY

 

 

KARDIOMONITORY

  

 

CENTRALE FX

  

 

 APARATY DO ZNIECZULENIA

  

 

APARAT DO CIĄGŁEGO LECZENIA NERKOZASTĘPCZEGO

  

 

ULTRASONOGRAFY (ZESTAWY NA ŁÓŻKACH) Z OPCJĄ DOPLERA

  

 

DEFIBRYLATORY DWUFAZOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ STYMULACJI I KARDIOWERSJI

 

POMPY INFUZYJNE STRZYKAWKOWE

 

APARATY DO WYSOKOPRZEPŁYWOWEJ TERAPII TLENOWEJ

 

APARATY DO WYSOKOPRZEPŁYWOWEJ TLENOTERAPII DONOSOWEJ

 

SSAKI ELEKTRYCZNE

 

PULSOKSYMETRY EDAN

  

 

PULSOKSYMETRY OXY WATCH