ul. ks. Piotra Skargi 10, Grójec
 Ratownictwo Medyczne - 999
Poradnie Specjalistyczne - Rejestracja - 48 664 93 52
i 48 664 93 53

Szpitalny Oddział Ratunkowy - rejestracja - 48 664 92 00
 Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna - 48 664 93 60
 Centrala - 48 664 91 00
Dział Obsługi Klienta PCMG: dok@pcmg.pl

 

Informacja dla osób odwiedzających Pacjentów
w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o.o.

Odwiedziny Pacjentów odbywają się według ściśle określonych zasad.

1.

Pacjenta może odwiedzać jednoczasowo 1 osoba, a w szczególnych sytuacjach 2 osoby.

2.

Jednorazowa wizyta u pacjenta nie powinna trwać dłużej niż 2 godziny.

3.

Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dezynfekcji rąk niezwłocznie po wejściu do Szpitala i ponownie przed wejściem do oddziału.

4.

Podczas wizyty konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos.

5.

W czasie wizyty zalecane jest zachowanie bezpiecznego dystansu pomiędzy osobą odwiedzającą a odwiedzanym Pacjentem (i innymi osobami przebywającymi w Sali chorych) oraz unikanie Przez osobę odwiedzającą bliskiego kontaktu z pacjentem twarzą w twarz

6.

Zakazuje się odwiedzin osobom wykazującym objawy infekcji (w tym: kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła itp.).

7.

Obowiązuje bezwzględny zakaz odwiedzin chorych przez osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

8.

Odwiedziny Pacjentów z rozpoznanym zakażeniem CoVlD-19 możliwe są tylko za zgodą ordynatora oddziału/Lekarza Kierującego oddziałem w szczególnych sytuacjach (np. stany terminalne, długotrwałe pobyty, złe rokowanie) z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa epidemicznego.

9.

Osoba odwiedzająca chorego jest zobowiązana przestrzegać porządku ustalonego w szpitalu i w tym zakresie podporządkować się zaleceniom i wskazaniom personelu szpitalnego w czasie pobytu na terenie Szpitala.

10.

Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort pacjentów odwiedziny w dni powszednie odbywają się w godzinach 1200-1800.

11.

W dni wolne od pracy oraz świąteczne odwiedziny odbywają się w godzinach 1000-1900.

12.

W przypadku oddziału o profilu Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz sal o tzw. wzmożonym nadzorze, których specyfika wymusza izolowanie chorych odwiedziny mogą mieć miejsce jedynie po uzyskaniu zgody od lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego.

13.

Na życzenie pacjenta, prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego określonych.

14.

W przypadku naruszenia przez osobę odwiedzającą zasad odwiedzin (zakłócenia spokoju, porządku szpitalnego bądź samodzielnej ingerencji w proces leczniczy lub terapeutyczny) w uzasadnionych dobrem pacjenta lub dobrem szpitala sytuacjach, lekarz może ograniczyć możliwość wizyt przez taką osobę.

15.

Informacji o stanie zdrowia pacjentów udzielają wyłącznie ordynatorzy, lekarze prowadzący lub lekarze dyżurni, w godzinach ustalonych przez Ordynatora oddziału.

16.

Informacji o stanie zdrowia ciężko chorych pacjentów, bądź w przypadkach szczególnie uzasadnionych lekarze udzielają informacji w każdym czasie.

17.

Pielęgniarki i położne mogą udzielać informacji wyłącznie dotyczących opieki pielęgniarskiej.